Въпроси и отговори


Въпрос 1
Какви са материалите които се предават, анонимен ли е конкурса и къде става предаването?

Материалите, които се подават и тяхното съдържание са описани в раздел III на условията: Условия за участие

Конкурсът не е анонимен.
Материалите се подготвят в две копия на хартия и едно на дигитален носител и се предават в деловодството на Министерство на Културата на бул. Ал. Стамболийски No17, София


Въпрос 2
Нужно ли е всички членове на екипа да имат архитектурно минало и под каква форма?

При участие като обединение в статута е въведено понятието “водещ партньор”. Достатъчно е той да има квалификация, отговаряща на Чл. 8, ал. 2 от Статута, и да отговаря на условията за членство в КАБ или аналогична за страната в която работи организация.


Въпрос 3
Всеки член на екипа ли разполага с една страница биография, към която се прилага документ до 10 страници визуална информация и допълнителни материали на предходни проекти, или визуалните допълнения към биографиите на всички общо трябва да бъдат вместени в тези 10 страници?

Всеки член на обединението следва да представи биография към която може да има до 10 страници приложения.


Въпрос 4
Може ли в заявлението за участие да се включи обемен макет на предложението?

Ако има макет може в допълнителните материали да се приложат снимки от макета, които да се включат в обема от 10 страници А3, описани в т. 4, раздел III от Условията за участие


Въпрос 5
Как би следвало да бъде попълнено заявление за участие от името на юридическо лице и други, които не са част от фирмата- като участник- обединение или юридическото лице може да бъде участник, а останалите да бъдат като лица, взели участие в изготвяне на проекта?

Заявлението за участие съдържа два алтернативни раздела А и Б. Раздел А се попълва от лица, които не са обединения. Раздел Б се попълва от участници-обединения (физически и/или юридически лица). Лицата, които участват в конкурса, сами преценяват как ще участват - самостоятелно или като обединения, решават как да разпределят правата си, включително авторски при създаване на проекта, и задълженията си при последващото изпълнение на проекта.
Във вашия случай може би ще е най-добре да сте обединение, като единият участник е юридическо лице, а другите - физически.


Въпрос 6
Въпросът е свързан с декларациите, които следва да бъдат попълнени- всеки, взел участие в проекта ли трябва да представи декларация, дори да не е в цялостната концепция и проектно предложение?

Декларация за свързани лица се подава от участника и от всяко от лицата, участвали в създаването на проектното предложение, които са посочени в заявлението.

Въпрос 7
Раздел А се попълва от участници физически лица, които нямат юридическо представителство, но се обединяват за конкурса. Максимален брой ко-автори 4 души? Раздел Б се попълва от участници юридически лица (например регистрирано Сдружение), които излъчват водещ представител (физическо лице с ППП). Максимален брой ко-автори 4 души?

Формулировките за раздел А и Б са правилни. Във всеки раздел можете да добавите необходимия брой полета за да попълните всички участници в колектива


Въпрос 8
И в двата случая всеки от посочените като участвали в създаването на проектното предложение предоставя автобиография + 10х А3 визуална презентация?

Всеки един от колектива трябва да представи биография и допълнителни визуални материали в обем не по-голям от 10 листа А3


Въпрос 9
Ако успеем да осигурим ко-финансиране, това представлява ли възможност за увеличаване на бюджета за реализиране на експозицията, или той е стриктно лимитиран до сумата от 70.000лв предостатвена от МК по настоящата процедура?

Съфинансиране или друга форма на участие в бюджета (чрез материали и др.) за това биенале не е допустимо тъй като не е предвидено такова в статута и обявените конкурсни условия.


Въпрос 10
Какъв вид е предвиден да бъде транспорта за творбите и инсталациите? Възможно ли е транспортиране на по-чупливи материали и експонати?

Транспортът до Венеция е наземен. В рамките на града ще е по вода. Чупливи материали е възможно да бъдат пренасяни след необходимата подготовка в защитени опаковки.


Въпрос 11
Поради това, че бюджета за изпълнението и инсталирането са различни, имат ли право творците на проекта и творбите да участват в изпълнението с цел по-качествено изпълнение и това предвиден ли е в бюджета на изпълнението който се поема от Министерството на културата?

Съгласно изискванията на организаторите от Венеция изпълнението и инсталирането трябва да се извърши от местни изпълнители, които да се наемат на място. Разходите за командировка на творците за инсталиране, откриване и деинсталиране също ще бъдат за сметка на МК. Колко души и за колко дни ще може да се прецени след избора на проект. (променено на 07.01.2023)


Въпрос 12
На видеото се обяснява, че може да се използва външното пространство свободно, докато в условията пише, че се иска изричното съгласие на наемодателят. Има ли яснота по този въпрос или все пак се иска съгласие от някой?

Външното пространство може да се използва. Това включва вътрешния двор и галерията около него, за които има предоставени чертежи. Съгласуването с наемодателя и градските власти е задължително след като се представи проект за използването на пространството.


Въпрос 13
Дали имате DWG File от целия чертеж, включително зелената площ и двете предни веранди, както е показано в PDF File

Качваме dxf файл на приложеното като pdf допълнително заснемане на вътрешния двор


Въпрос 14
В условита на конкурса е записано, че право на участие имат "кандидати, притежаващи професионална квалификация". Как да се тълкува това? Необходима ли е пълна проектантска правоспособност, за да се участва или притежанието на магистърска степен архитект, е достатъчна?

Достатъчно е да имате квалификация, отговаряща на Чл. 8, ал. 2 от Статута, както и да отговаряте на условията за членство в КАБ - ОПП или ППП.


Въпрос 15
До каква степен трябва да са разработени проектите?

За конкурса трябва да са в степен, достатъчна за представяне на идеята и предварително остойностяване. След финалното решение на журито избраният куратор ще доразработи проекта си за изпълнение с нужните детайли.


Въпрос 16
Кой и как определя възнаграждението на участниците?

Съгласно раздел IV общият размер на допустимото финансиране за реализация на проекта е 70 000лв с ДДС. Това включва и възнаграждението на куратора. Как ще бъдат разпределени би трябвало да се опише в подробния бюджет по т. 9 от раздел III.


Въпрос 17
Трябва ли в бюджетния план, да бъдат описани с цени всички дейности (транспорт, инсталиране, застраховка, командировъчни и тн.), които не влизат в сумата от 70,000лв? Или бюджетния план трябва да включва само разходите засягащи изграждането на павилиона и възнаграждението на кураторите?

Транспортът, инсталирането, монтажните и демонтажни работи и застраховки се заплащат допълнително от МК. Разходите за командировка за инсталиране, откриване и деинсталиране също ще бъдат за сметка на МК. Колко души и за колко дни ще може да се прецени след избора на проект. Кандидатите следва да посочат бюджет само за 70 000 лв. с ДДС за посочените в поканата позиции.


Въпрос 18
Може ли да споделите точния адрес и начина му на изписване, до който могат да се пратят материалите за хората извън София

1040, гр. София, бул. Александър Стамболийски No17
Министерство на културата - Деловодство
До дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства
Относно: “Проект за Биенале във Венеция - 2023”

Обръщаме внимание, че срокът за получаване на документите е 16 януари (понеделник), 12:00часа. Добре е да се използва куриерска фирма за доставка и да се посочи приоритетен час за доставка до обяд.


Въпрос 19
Ако участваме като обединение, преди 16 януари ли трябва да сме подписали договора или може и след крайния срок за подаване на проекта?

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура, в конкурса могат да участват български или чуждестранни лица, самостоятелно или като обединения. В случай, че се кандидатства с обединение е необходимо договорът за обединението да бъде сключен преди подаването на заявлението за кандидатстване.


Въпрос 20
Възможно ли е да качите снимки от галерията към входа на Sala Tiziano, има подобна снимка в сайта, но не е качена за теглене?

Качваме още снимки на галерията.

За удобство, всички снимки на Зала Тициан, качени на сайта, можете да изтеглите и тук - Снмики от Зала Тициан.
Въпрос 21
Относно двора става ясно от предишните отговори, че може да се ползва, но дали е възможно там да има постоянни експоцизии за целия срок на договора? В анекса има отбелязана точка където пише, че наемодателят може да изисква освобождаване за дадени събития.

Разполагане в двора изисква изрично разрешение от собственика. Точните допустими намеси в него ще бъдат допълнително съгласувани с наемодателя и собственика.
В случай че проекта предвижда ползване на двора, то е добре да бъде така интегриран в общата експозиция, че при нужда за преработване (по искане на наемодателя) или временно премахване, останалата част (основната експозиция) да не губи качества - естетически или смислови.


Въпрос 22
Във връзка с изискването за представяне на декларация за свързани лица (Приложение № 2) моля да предоставите информация за лицата, определени за „комисар“, „координатор“ и „организатор“ на националното участие на България на архитектурното Биенале във Венеция?

"Комисар" на българският павилион за Биенале 2023 е арх. Александър Стайнов, експерт в МК, "Координатор" и "Организатор" е Министерство на културата


Въпрос 23
Договор или споразумение за обединение трябва ли да се прилага към документите за кандидатстване?

И двата варианта са възможни. Договорът или споразумението за обединение (гражданско дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД) е необходимо да бъде предоставен при кандидатстването. Гражданското дружество не е юридическо лице и поради тази причина не подлежи на вписване в публичния регистър на Агенцията по вписванията, поради което администрацията на МК не би могла да направи справка относно дружеството.


Въпрос 24
Необходимо ли е обединението да има юридически статут или може да сме неформално обединение?

Обединението е дружество по ЗЗД. Възможно е оферта да се подава като обединение и тогава се прилага сключен договор за дружество, или офертата се подава от юридическо/физическо лице. Раздел А могат да попълват отделни участници (юридически или физически лица), които не са обединения по ЗЗД, нито консорциуми, които искат да участват самостоятелно, но ползват идеи, капацитет на трети лица - тук се има предвид съавторство под формата на интелектуален или друг вид принос към проекта.


Въпрос 25
Увастваме в екип от физически лица, като попълваме раздел А. Трябва да впишем един от нас на първа страница ли? Също така си партнираме с визуални артисти, които имат бранд и сме съгласували доста технически въпроси и въпроси по реализацията с тях. Под каква форма да ги впишем в проекта? Те също ли трябва да са вписани в декларация или е достатъчно да ги напишем в описателния текст, че са партньори? Можем ли да ги впишем като бранда им (без да ползваме лога)?

Ако сте екип от физически лица трябва да впишете един член от екипа на първа страница с данни за контакт. Той трябва да отговаря на изискванията за членство в КАБ. Останалите партньори (физически или юридически лица) ги записвате в списъка по-долу.

Контакти


За повече информация, може да се свържете с нас на имейл biennale2023@kab.bg или чрез контактната форма