проф. д-р. арх. Тодор Булев

Председател на журито

1944 г.           Роден в с. Изгрев, Плевенска област (от 1945 г. живее в София).

1961 г.            Завършва средно образование в 21-во СПУ „Христо Ботев“, София, със златен медал.

1961-63 г.      Отбива редовната си военна служба.

1963-66 г.     Студент в специалността „Архитектура“ във ВИСИ (сега УАСГ).

1966-69 г.     Продължава образованието си и завършва специалността „Архитектура (образователна степен „магистър“) в Московски архитектурен институт (МАрхИ) като първенец на випуска.

1969 г.            Постъпва на работа в проектантска организация „Главпроект“.

1969-73 г.      Редовна докторантура в МАрхИ. Защитава докторска (кандидатска) дисертация „Художествени проблеми, свързани с формирането на градовете и селищните системи в България“.

1973-83 г.       Работи в КНИПИТУГА като научен сътрудник и проектант – хабилитиран като старши научен сътрудник II степен. Работи по Единния териториално- устройствен план на НРБългария; ландшафтно – устройствени и градоустройствени планове (София, Ловеч, Варна и др.); задачи, свързани с художествения синтез и културното наследство.

1983-86 г.       Секретар на Съюза на архитектите в България.

1986 г.             Регистриран като експерт на ЮНЕСКО и Habitat.

1986-87 г.       Работи в КНИПИТУГА - ръководи проектантско и научно ателие „Градоустройство и културно-историческо наследство“.

1987-92 г.       Главен архитект на район „Люлин“, София. Разработва редица социални и устройствени проблеми в периферните жилищни комплекси на големите градове.

1983-90 г.       Член на комисията за художествено изграждане на София.

1983-87 г.       Член на Върховния експертен съвет на МРРБ.

1983-90 г.       Участва в множество международни и творчески срещи. Изнася лекции в Русия, САЩ, Мексико. Грузия, Чехословакия, Германия (ГДР), Кипър и др.

1992-2004 г.          Работи като проектант и мениджър на собствена фирма („Булархарт“ ЕООД) Работи по реставрация и адаптация на сгради като Посолството на Ватикана в София, сградата на бившия княжески дворец и др.

2004-2010 г.           Два мандата зам.-председател на САБ по творческата и международна дейност. Организира българското участие в Международното архитектурно биенале във Венеция (2006 г.).

2004-досега           Доцент (2005 г.), Професор (2007 г.) във ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна. Преподавателска практика във ВСУ „Черноризец Храбър“, УАСГ, НХА, ВСУ „Любен Каравелов“. Преподава архитектурна композиция, социология, семиотика, естетика, ландшафтна архитектура.

2019-досега           Председател на УС на Съюза на архитектите в България